Adókötelezettség:

Kiterjed Kapospula község illetékességi területén található valamennyi lakásra. Az adókötelezettség kiterjed azokra a község területén található nem magánszemély tulajdonában álló lakosokra is amelyekre nézve magánszemély bérleti jogviszonyt tart fent.

 

Adó alanya:

Az aki a naptéri év első napján az ingatlan tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezői jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.
Ettől a szabálytól a magánszemélyek közös megegyezéssel, írásban megkötött és az adócsoporthoz benyújtott megállapodással eltérhetnek.

Az adókötelezettség keletkezése, megszűnése:

Az adófizetési kötelezettség a bevallással keletkezik. A kitöltött és aláírt bevallási nyomtatványt a változás (keletkezés, megszűnés, tulajdon változás, stb.) bekövetkeztétől számított 15 napon belül kell az adóhatósághoz benyújtani. A kommunális adót – a benyújtott adóbevallás alapján – az adóhatóság állapítja meg, összegét határozattal közli. Mindaddig, míg a kommunális adójának összege nem változik, újabb határozat kiadására nem kerül sor.
A bejelentési kötelezettség mind az eladót, mind pedig a vevőt terheli. Aki bejelentési kötelezettségének a megadott határidőn belül nem tesz eleget és késedelmét nem menti, ki mulasztási bírsággal sújtható.

Az adó mértéke:

Ingatlanonként 10 000 Ft

Az adó megfizetésének határideje:

Az adózó kommunális adóját két egyenlő részben, az adó év március 15-ig, valamint szeptember 15-ig fizetheti meg Kapospula község 71800109-11083195 számú kommunális adó beszedési számlára.
Késedelmes befizetés esetén késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

Fizetési könnyítések:

A fizetési halasztás, részletfizetés, egyéni méltányossági kérelmek 3 000 Ft, amit az önkormányzati adóhatóságnál rendszeresített 71800109-11106588 számú illetékbeszedési számla javára, vagy az önkormányzati adóhatóságnál rendelkezésre álló csekken kell teljesíteni.

Alkalmazott jogszabályok:

  • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 24.-26. §-ai;
  • Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
  • Kapospula község Önkormányzata képviselő-testületének magánszemélyek kommunális adójáról szóló 11/2009.(XII.29.) sz. rendelet

Vonatkozó rendeletek:

Letöltések: