Az önkormányzat a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódóan a rendelkezésre álló keret mértékéig, a rászorulóknak természetbeni szociális tűzifa támogatást biztosít.
Támogatás iránti kérelmet nyújthat be, aki az alábbi támogatások valamelyikére jogosult, vagy az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:

a) aktív korúak ellátása, 
b) időskorúak járadéka,
c) lakásfenntartási támogatás,
d) rendszeres gyermekvédelmi támogatás,
e) közgyógyellátás,
f) ápolási díj,
g) ápolási támogatás,
h) 3 vagy annál több gyermeket nevel,
i) 65 év feletti, egyedül élő személy,
j) közmunka programban foglalkoztatott,

és az egy háztartásban élők egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg a 100.000,-Ft-ot, az egyedül élők esetében 120.000,-Ft-ot.

Támogatás kizárólag egy jogcímen igényelhető, a kérelem benyújtására jogosító feltétel meglétét hitelt érdemlően igazolni kell.

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Az igénylések elbírálását követő 15 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról. A tűzifa átvételét a jogosult az átvételi elismervény aláírásával igazolja.

Az igényléshez szükséges nyomtatvány az Attalai Közös Önkormányzati Hivatal Kapospulai Kirendeltségén (7251 Kapospula, Béke tér 21.) szerezhető be, és azt kitöltve 2018. december 10. napjáig ugyanott lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a háztartás jövedelem igazolásait (pl: bérkarton, bankszámlakivonat, nyugdíj szelvény, családi pótlék, stb.).