Kapospula Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.29.) rendelete a helyi iparűzési adó mértékéről

Kapospula Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§ (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 16. § (1) biztosított jogkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében, és az 5.§ c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 

 
1. §
 
A helyi iparűzési adó mértéke: 
 
a.)    az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,7 %-a;
 
b.)  a Htv. 37. § (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ideiglenes jellegű tevékenység-végzés után naptári naponként 5.000 forint. 
 
2. §
 
A helyi iparűzési adóval kapcsolatos, e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltak szerint kell eljárni.
 
3. §
 
E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.
 
 
Kapospula, 2009. december 28.
 
 
 
 
Markovits Géza                         Dr. Bittó Ágnes
 polgármester                               körjegyző
 
 
A rendelet kihirdetése 2009. december 29. napján megtörtént.
 
Kapospula, 2009. december 29.
 
 
Dr. Bittó Ágnes
körjegyző