Kapospula Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§ d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§
 
(1) Kapospula Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Rendelet) 2.§ helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
 
?2.§
 
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.?
 
(2) A Rendelet 4.§ kiegészül az alábbiak szerint:
 
?Adómentesség, adókedvezmény
 
4.§
 
(1) Adómentes a Helyi Építési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelő építménnyel beépített belterületi telek.
 
(2) Az adókötelezettség nem vonatkozik arra az ingatlanra, amelyről a közművek műszakilag közvetlenül nem elérhetőek, illetve közútról, közforgalom számára nyitott magánútról közvetlenül nem megközelíthető.?
 
(3) A Rendelet 5.§ helyébe az alábbi szövegrész kerül:
 
?Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése
 
5.§
 
Az adókötelezettség keletkezésére, változására és megszűnésére a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései az irányadóak.?
 
 
2.§
 
A Rendelet az ?1.2 Vállalkozók kommunális adója? alcímhez tartozó 12-16.§ rendelkezéseit hatályon kívül helyezi.
 
 
3.§
 
E rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.
 
Kapospula, 2011. december 13.
 
 
Markovits Géza                           dr. Bittó Ágnes
  polgármester                               körjegyző
 
 
 
A rendelet kihirdetése 2011. december 14. napján megtörtént.
 
Kapospula, 2011. december 14.
 
 
dr. Bittó Ágnes
körjegyző