Kapospula község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2009. (XII.29.) számú rendelete a helyi adókról

 
 
 
Kapospula községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

 
1.§
 
A rendelet hatálya kiterjed Kapospula községi önkormányzat illetékességi területére.
 
 
 

I. fejezet

Vagyoni típusú adók

 
 

1. Telekadó

 
 

Adókötelezettség

 
2.§
 
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi, lakóház elhelyezésére szolgáló földrészlet (a továbbiakban: telek).
 
 

Az adó alanya

 
3.§
 
Az adó alanya (Htv. 3. §.) az, aki az év első napján a telek tulajdonosa. Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog, illetőleg több tulajdonos esetén a Htv. 12. §-ban foglaltak az irányadók.
 
 

Adómentesség, adókedvezmény

 
4.§
 
Az adókötelezettség nem vonatkozik arra az ingatlanra, amelyről a közművek műszakilag közvetlenül nem elérhetőek, illetve közútról, közforgalom számára nyitott magánútról közvetlenül nem megközelíthető.
 
 
 
 
 
 

Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése

 
5.§
 
(1) Az adókötelezettség a földrészlet belterületté minősítését, illetőleg az építési tilalom feloldását követő év első napján keletkezik.
 
(2) Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen az alapterület módosulását, a telek átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni.
 
(3) Az adókötelezettség
a.) a belterületi földrészlet külterületté minősítése, illetőleg beépítés esetén a beépítés évének utolsó napján,
b.) építési tilalomnak az év első felében történt kihirdetése esetén a félév utolsó napján szűnik meg.
 
 

Az adó alapja

 
6.§
 
Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.
 
 

Az adó mértéke

 
7.§
 
40,- Ft/m2 , de legfeljebb 20.000,- Ft/telek/év.
 
 
 

II. fejezet

Kommunális jellegű adók

 
 

1. Kommunális adó

1.1. Magánszemély kommunális adója

 
 

Adókötelezettség

 
8.§
 
Adókötelezettség terheli az önkormányzat illetékességi területén a Htv. 12. §-ban, valamint a 18. §-ban meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.
 
 
 
 

Az adó alanya

 
9.§
 
(1) Az adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év (továbbiakban: év) első napján a 2. §-ban megjelölt építmény, vagy földrészlet tulajdonosa, nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérlője.
 
(2) Ha az építményt vagy földrészletet az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, a tulajdonos és a vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult személy megállapodása (nyilatkozat) szerinti személy, megállapodás hiányában a vagyonértékű jog jogosultja az adózó.
 
(3) Több tulajdonos esetében a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.
 
(4) Eltérő megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok..
 
 

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

 
10.§
 
Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére az Htv. 25. §-ában foglaltak az irányadóak.
 
 

Az adó mértéke

 
11.§
 
Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 10 .000,- Ft.
 
 
 

1.2. Vállalkozók kommunális adója

 

Adókötelezettség, az adó alanya

 
12.§
 
(1) Kommunális adókötelezettség terheli a vállalkozót.
 
(2) Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany székhelye, vagy csupán telephelye (részlege) található az önkormányzat illetékességi területén.
 
 

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

 
13.§
 
Az adókötelezettség a vállalkozói tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszűnésének napjával szűnik meg.
 
 
 

Az adó alapja

 
14.§
 
Az adó alapja az adóalany által az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma.
 
 
 

Az adó mértéke

 
15.§
 
(1)Az adó évi mértéke a 14. § alapján számított létszámra vetítve 2000 Ft/fő.
 
(2) Ha az adókötelezettség nem áll fenn a teljes évben, az adó évi mértékének időarányos részét kell számításba venni.
 
 

Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése

 
16. §
 
Az adóelőleg megállapítására és az adó megfizetésére a Htv. 41. és 42. §-ában foglaltak az irányadóak. 
 
 

Záró rendelkezések

 
17.§
 
(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a módosított helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kapospula Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 15/2008. (XII.17.) számú rendelet, valamint az azt módosító 6/2009. (V.27.) számú rendelete.
 
(3) E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.
 
Kapospula, 2009. december 28.
 
 
 
Markovits Géza                    Dr. Bittó Ágnes
 polgármester                          körjegyző
 
 
A rendelet kihirdetése 2009. december 29. napján megtörtént.
 
 
Dr. Bittó Ágnes
körjegyző
 

Kapcsolódó: