A KATA hatálya alá tartozó vállalkozók helyi iparűzési adóban az alábbi  adózási módok  közül választhatnak:

 

 

I. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.)  39. § (1)  bekezdése szerint a nettó árbevételből levonva az anyagköltséget, az eladott áruk beszerzési értékét,  a közvetített szolgáltatások értékét és az így keletkezett adóalap után számolja ki az adó összegét, ami az adóalap 1,7 %-a.

 

II.  A Htv. 39/A. §  (3)  bekezdése szerint az adó alapja a nettó árbevétel 80 %-a, ezután számolja ki az iparűzési adó összegét, ami az így számolt adóalap 1,7 %-a.

 

Az I-II. megoldást választó KATA hatálya alá tartozó adóalanyoknak az önkormányzati adóhatósághoz nem kell bejelenteniük, hogy az állami adóhatóságnál a  KATA  hatálya alá tartoznak. Helyi iparűzési adóban továbbra is a korábbi bejelentésük alapján adóznak.

 

A III. adózási módot választó  KATA hatálya alá tartozó adóalanyokra vonatkozó adózási szabályok:

 

III. A Htv. 39/B. (3) bekezdése: A KATA hatálya alá tartozó vállalkozó a (9) bekezdés szerint bejelentett döntése esetén, az adó adóévi  alapja székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint. Ha a kisadózó vállalkozás e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része.

     

A Htv. 39/B § (4) bekezdése: Ha a kisadózó vállalkozás a (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást választja és a kisadózó vállalkozás adókötelezettségének időtartama az adóévben

     

a) 12 hónap, akkor adóját évente két egyenlő részletben, az adóév harmadik hónapjának 15. és kilencedik hónapjának 15. napjáig,

     

b) 12 hónapnál rövidebb, akkor adóját két egyenlő részletben a kisadózó vállalkozás e minőségében fennálló adókötelezettsége adóéven belüli első és utolsó hónapját követő hónap 15. napjáig  fizeti meg.

 

A Htv. 39/B.§ (5) bekezdése: A (3) bekezdés szerinti adóalap megállapítást választó kisadózó vállalkozást e minőségére tekintettel - a 41. §-ban és az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltaktól eltérően, a (6)-(7) bekezdésekben foglaltak kivételével - adóelőleg-bejelentési, - bevallási, és - fizetési kötelezettség, valamint adóbevallás-benyújtási kötelezettség, továbbá a 39. § (2) bekezdése szerinti adóalap-megosztási kötelezettség nem terheli.

 

A Htv. 39/B. § (6) bekezdése: A (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást alkalmazó kisadózó vállalkozás adóbevallást nyújt be:

 

a) a megszűnés hónapjának vagy a szünetelés kezdő hónapjának utolsó napját követő 15 napon belül, ha kisadózó vállalkozásként adóalanyisága bármely ok miatt megszűnt (szünetel),

 

b) az adóévet követő év január 15-ig, ha

 

ba) a (3) bekezdés szerint az adóévre fizetendő adó a (4) bekezdés alapján az adóévre ténylegesen megfizetett adóösszegnél azért kevesebb, mert a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési  kötelezettség szünetelésének volt helye,

 

bb) az önkormányzat rendelete alapján az adóévben adóalap-mentességre, adókedvezményre, a 39/D. § alapján az adóalap vagy a 40/A. § alapján az adó csökkentésére jogosult és az adót csökkenteni kívánja.

     

A Htv. 39/B. § (7) bekezdése:  A vállalkozó a (6) bekezdés a) pontja szerinti bevallás-benyújtással egyidejűleg:

     

a) a kisadózó vállalkozások tételes adójában fennálló adóalanyiság időtartamára járó és a ténylegesen megfizetett adó különbözetét megfizeti (ha a különbözet előjele pozitív), illetve visszaigényelheti (ha a különbözet előjele negatív),

     

b) a 41. § (3) és (6) bekezdések alkalmazásával adóelőleget is bevall, feltéve, hogy az adóelőleg bevallásának - a 41. § (4) bekezdésének figyelembevételével - helye van.

     

A Htv. 39/B.§ (8)bekezdése: Ha a kisadózó vállalkozás a (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást adóév közben választja, akkor az adóév első napjától a kisadózó vállalkozások tételes adójában fennálló adóalanyisága kezdő napját megelőző napig terjedő adóköteles időtartamról adóbevallást nyújt be az önkormányzati adóhatósághoz.

 

A Htv. 39/B.§ (9) bekezdése:  A (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítás választását a vállalkozó - az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített - bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon, a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 15 napon belül vagy január 15-ig jelenti be az önkormányzati adóhatóság számára.

 

A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik, s utoljára abban az adóévben érvényes, amelyben bejelenti, hogy az adó alapját nem a (3) bekezdésben foglaltak szerint kívánja megállapítani.

 

A bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.

     

A nyomtatványok a www.kapospula.hu letölthető nyomtatványok címszó alatt találhatóak.