Értesítem az érintett szülőket, hogy az általános iskolában az első osztályba a 2015/2016. tanévre történő beiratkozásra

  • 2015. április 16-án (csütörtökön) 8 órától 19 óráig és
  • 2015. április 17-én (pénteken) 8 órától 18 óráig

kerül sor.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A tankötelessé váló, azaz a 2009. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára.

A nevelés-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, és annak igazolása. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget az óvoda igazolja.

Az Nkt. 50.§ (6) bekezdése alapján az általános iskolaköteles felvenni azt a tanköteles korú tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzeteit a Tolna Megyei Kormányhivatal jelen tájékoztatással együtt nyilvánosságra hozta).

A Rendelet 22.§ (4) bekezdése szerint beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérést tanúsító igazolást.

A felvételről az iskola dönt (a Rendeletben foglalt eljárásrend szerint).

A jelentkezés elutasítása esetén a szülő az Nkt. 37.§ (2)-(3) bekezdése alapján érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet az igazgatói döntés közlésétől számított 15 napon belül. A kérelmet a Klebersberg Intézményfenntartó Központ illetékes tankerületi igazgatójához, ha nem állami fenntartású az intézmény, akkor annak fenntartójához kell címezni.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a fenti rendelkezések szerinti körzetmegállapítás nem érinti a szülő szabad iskolaválasztáshoz való jogát.

Kérem a Kedves Szülőket, hogy a jelzett napokon tegyenek eleget gyermekükre vonatkozó, általános iskolai beíratási kötelezettségének a kötelező felvételt biztosító vagy valamely választott általános iskolában.

dr. Horváth Kálmán, kormánymegbízott