HATÁROZAT

Kéknyelv betegség hatósági megállapítása miatt ATTALA, CSIBRÁK, CSIKÓSTŐTTŐS, DALMAND, DOMBÓVÁR,  DÖBRÖKÖZ, GYULAJ, JÁGÓNAK, KAPOSPULA, KAPOSSZEKCSŐ, KOCSOLA, KURD, LÁPAFŐ, NAK, SZAKCS települések közigazgatási területén található MINDEN kéknyelv betegségre fogékony állatokat (szarvasmarha, bivaly, juh, kecske) tartó állományra

azonnali hatállyal megfigyelési zárlatot rendelek el.

A megfigyelési zárlat alatt lévő állományokra az alábbi szabályozások vonatkoznak:

  • a megfigyelési zárlat alatt álló állományokba az intézkedés alapjául szolgáló kitörés(ek)  megállapításától számítva 30 napig fogékony állatot beszállítani és onnan kiszállítani tilos,
  • a fogékony állatok kiszállítására vonatkozó tilalom alól azonnali vágás vagy a védőkörzet más településére irányuló, továbbtartási céllal történő kiszállítás esetén az állattartó kérelemére a Tolna Megyei Kormányhivatal Tamási Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Osztálya (továbbiakban: Járási Hivatal) adhat felmentést, ha az előzetesen elvégzett diagnosztikai vizsgálatok kedvező eredménye alapján a kéknyelv betegség gyanúja a telepen a szállítás időpontjában kizárható;
  • a betegségre fogékony állatállományokban a TMKH által kijelölt állatorvosnak el kell végezni az állatok klinikai szűrővizsgálatát
  • az állategészségügyi hatóság végrehajtja a kitörés körüli 20 kilométeres sugarú körben lévő gazdaságokban található valamennyi fogékony állat rovarirtó szerrel történő kezelését és a védőoltásban még nem részesült egyedek kétszeri vakcinázását
  • nyilvántartást kell készíteni azokról a helyekről, amelyek elősegíthetik a kórokozó átvivő túlélését, vagy menedéket nyújtanak számára, elsősorban azokról a helyekről, amelyek kedveznek a kórokozó átvivő szaporodásának;
  • a kórokozó terjedésének akadályozásában segít a fogékony állatokat tartó gazdaságok környékén a törpeszúnyogok élőhelyeinek lehetőség szerinti gyérítése (vízállásos területek, a trágya, trágyalé mechanikai úton, földréteggel történő fedése)
  • a kórokozó átvivő (szúnyog) aktivitásának idején a fogékony állatokat lehetőség szerint zárt térben kell tartani úgy, hogy azok más fogékony állatokkal kórokozó átvivők útján ne érintkezhessenek;
  • a zárlat időtartama alatt bekövetkezett elhullás esetén annak okát fel kell deríteni, a betegség megállapításához szükséges vizsgálatokat el kell végezni, és vizsgálati anyagot kell az NRL-be küldeni.
  • haladéktalanul be kell jelenteni a hatósági állatorvosnak a megfigyelés alá helyezett állatokon észlelt tüneteket, a betegség tüneteinek megszűnését vagy az állatok elhullását 

A határozat ellen a közlést követő 15 napon belül a Tolna Megyei Kormányhivatalnak (7100 Szekszárd Augusz I. u. 7.) címzett, de hivatalomnál 2 példányban benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton nem terjeszthető be.

A határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtandó. 

A határozat közlése az érintett településeken helyben szokásos módon való nyilvános közzététel útján történik.

 

INDOKOLÁS

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságának M2015-30047802 számú eredményközlője szerint Kaposszekcső településen kéknyelv betegség előfordulása került megállapításra, ezért a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól szóló 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10.§ (3) bekezdésének a) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Az eljárás során hatáskörömet az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 51.§ (3) bekezdés b) és j) pontjai, valamint a 68/2015. (III. 30.) a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló kormányrendelet 5. § (5), illetékességemet a 66/2015. (III. 30.) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi, kerületi) hivatalokról szóló kormányrendelet 2. § (4) bek. határozza meg.

Határozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71.§ (1) bekezdésének, valamint a 72.§ (1) bekezdésének megfelelően adom ki.

A fellebbezés jogáról és annak módjáról a Ket. 72. § (1) bekezdés da) alpontja, 98. § (1) és 99. § (1) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 

A határozatnak fellebbezésre való tekintet nélkül történő azonnali végrehajtását az Éltv. 42.§ (1) bekezdés d) pontja alapján rendeltem el.

A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 25. pontja állapította meg.

 

A határozat nyilvános közzététel útján történő közlését a Ket. 80/A.§ (1) bekezdés d) pontja alapján rendeltem el.

 

Dombóvár, 2015. szeptember 23.

 

Göttlingerné Pintér Judit járási hivatalvezető nevében és megbízásából

dr. Faragó Péter, járási  főállatorvos, osztályvezető