Zárlatot rendelt el a járási főállatorvos a mézelő méhek betegségeire fogékony állatokra, mézelő méhek nyúlós költésrothadása betegség miatt.
A határozat szövege itt olvasható:

 

H A T Á R O Z A T 

Dombóvár, Kapospula, Attala, Jágónak, Kaposszekcső, Csoma, Szabadi, Kercseliget települések

közigazgatási területére 2015. október 1-től

zárlatot rendelek el.

A zárlat mézelő méhek betegségeire fogékony állatokra vonatkozik.

A községi zárlat alatt álló terület helyi zárlat alatt nem álló méhészetéből a járási főállatorvos engedélyével lehet méheket, azok termékeit, betegségterjesztő tárgyakat, anyagokat kiszállítani.

Községi zárlat alatt álló területre méhek nem telepíthetők be.

Jelen határozatom ellen a Tolna Megyei Kormányhivatalnak címzett (7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.), de hivatalomnál a kézbesítéstől számított 15 napon  belül 2 példányban benyújtott fellebbezéssel  lehet élni.

A fellebbezésnek  a  határozat  végrehajtására  halasztó  hatálya  nincs.

 

I N D O K O L Á S

Így határoztam, mivel 2015. október 1-én Dombóvár város egy méhészetében az NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság Kaposvár szervezeti egysége M2015-30051413 számú vizsgálati eredménye alapján dr. Batári László hatósági állatorvos a mézelő méhek nyúlós költésrothadását állapította meg.

A községi zárlatot a 2008. évi XLVI. törvény 51. §. /3/ bekezdésének e./ pontja és a 70/2003.(VI.27.) FVM. rendelet 17. §-a alapján, az azonnali végrehajtást a hivatkozott törvény 42. §-ának /1/ bekezdése alapján rendeltem el.

A határozatot a Megyei Kormányhivatalok Mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015.  (III.30.)  Kormányrendelet 5. § (1) pontja és a 66/2015. (III.30) Kormányrendelet 2 § (4) pontjában foglalt jogkörömben, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv. 25. §. (1) bekezdése, a 26. §. (1) bekezdés d) pontja és az 51.§ (3) bekezdés c) pontja szerinti jogkörömben eljárva hoztam meg.

A fellebbezési jogosultságot a 2004. évi CXL tv. 98. § alapján biztosítottam. Az azonnali végrehajtást a 2004. évi CXL tv. 101. § alapján rendeltem el.

 

Dombóvár, 2015. október 1.

Göttlingerné Pintér Judit járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

Dr. Faragó Péter, járási főállatorvos, osztályvezető